Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowiecki, poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko technika ds. transportu Zespołu do Spraw ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Do spraw:  transportu

Umowa na czas:  nie określony

Liczba stanowisk:  1

Wymiar etatu:  0,7

 

Miejsce pracy:

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Tomaszów Mazowiecki
ul. Wandy Panfil 44

 

Czym będziesz się zajmować na tym stanowisku:

 

 • prowadzenie ewidencji gospodarki transportowej
 • prowadzenie ewidencji przychodów ilościowo-wartościowych oraz dokumentacji dotyczącej zużycia materiałów pędnych oraz smarów
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu kilometrów pojazdów służbowych
 • prowadzenie kart pracy sprzętu transportowego oraz dowodów technicznych pojazdów służbowych
 • wydawanie zleceń na naprawę pojazdów służbowych
 • prowadzenie ewidencji opału i składanie zapotrzebowania na opał
 • przekazywanie do Portalu Usług Elektronicznych informacji dotyczących osób ukaranych mandatem karnym

 

Kogo poszukujemy:

            wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie prawa jazdy kat.”B”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

             wymagania dodatkowe

 •  Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań

Co oferujemy:

 • pewność i stabilizacja zatrudnienia
 • pewny zarobek
 • dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy i uprawnień pracownika
 • stałe godziny pracy
 • jasna ścieżka kariery
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

 

Warunki pracy:

 • Podstawowe wyposażenie to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektroniczne urządzenia biurowe.
 • Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca jednozmianowa
 • Przed obiektem znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Dodatkowe informacje:

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych
 • końcowa selekcja kandydatów - rozmowa kwalifikacyjna  

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-10-01

 

Twoja aplikacja musi zawierać:

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 Aplikuj  do 17 września 2021 !!!

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie na stanowisko technika Zespołu do Srwa Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia"

na adres:

KPP Tomaszów Mazowiecki
ul. Wandy Panfil 44
97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

lub adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie wątpliwości zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

47 846 2363

 

 • Dokumenty należy złożyć do:  17 września 2021 roku
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu / emeilem
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
 •  

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji z siedzibą przy ul. Wandy Panfil 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. Informacje o odbiorcach danych: Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;prawo do usunięcia danych osobowych;- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO;art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane